Informacja o danych osobowych – skierowana do Kontrahentów Administratora

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z ochroną danych. 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOŚCICKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-793) przy ul. Belgradzkiej 4 lok. U13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000194868, NIP 9511932413 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości.
2. Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych można się z nami skontaktować, przesyłając korespondencję pod adresem e-mail: rodo@moscicki.pl, oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 502 631 198.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
·        zawarcia i wykonania umowy w celu realizacji usługi w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, w tym również do podjęcia przez nas działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na Pani/Pana życzenie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); okres przechowywania danych: do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetworzeniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
·        marketingu bezpośredniego usług własnych oraz podmiotów współpracujących (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość realizacji różnych rodzajów marketingu bezpośredniego; okres przechowywania danych: do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetworzeniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
·        ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); okres przechowywania danych: do momentu upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych;
·        spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); okres przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii: nasi upoważnieni pracownicy (współpracownicy), podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu, świadczące usługi księgowo-finansowe, informatyczne, windykacyjne, z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek), firmy, z którymi współpracujemy (np. w ramach systemu MLS), notariusze.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
7. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz działań, które podejmujemy na Pani/Pana życzenie.
9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 
 
 
 
 
 Newsletter